Luật Bảo vệ Môi trường mới nhất 2024

Ngày đăng: 17/05/2024
Đăng bởi: Admin

Văn bản hợp nhất Luật Bảo vệ Môi trường mới nhất số 21/VBHN-VPQH ngày 29/12/2022, hợp nhất Luật Bảo vệ Môi trường 2020, có hiệu lực từ 01/01/2022 và Luật Thanh tra 2022, có hiệu lực từ 01/07/2023.

Luật Bảo vệ Môi trường mới nhất

Luật Bảo vệ môi trường hiện hành là Luật bảo vệ Môi trường năm 2020, đồng thời được sổ đổi, bổ sung bởi các Luật:

Luật Thanh tra 2022

Điều 116 Luật Thanh tra 2022 sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ Môi trường 2020 như sau: “Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật có liên quan đến thanh tra”.

Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 160 Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 thành “Thanh tra theo kế hoạch”.

Luật Giá 2023 (Hiệu lực từ ngày 01/7/2024)

Điều 73 Luật Giá 2023 sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ Môi trường 2020 như sau:

Điều 73. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số khoản, điều của các luật có liên quan

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 79 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 11/2022/QH15 như sau:

“6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; quy định cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại; định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của pháp luật về giá.”.

Luật Phòng thủ Dân sự năm 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2024)

Cụ thể, Điều 54 Luật Phòng thủ Dân sự năm 2023 sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 như sau:

Điều 54. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số điều của các luật có liên quan đến phòng thủ dân sự

7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 11/2022/QH15 như sau:

a) Thay thế cụm từ “Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn” bằng cụm từ “Ban chỉ huy phòng thủ dân sự” tại khoản 2, các điểm a, b và c khoản 4 Điều 124, khoản 1, khoản 2, các điểm a, b và c khoản 4 Điều 125, khoản 2 Điều 127;

b) Thay thế cụm từ “Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn” bằng cụm từ “Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia” tại khoản 2, điểm a khoản 4 Điều 124, điểm d khoản 4 Điều 125, điểm c và điểm d khoản 1, điểm b khoản 3 Điều 127.

Luật bảo vệ Môi trường

Văn bản hợp nhất Luật Bảo vệ môi trường mới nhất năm 2024

Văn bản hợp nhất Luật Bảo vệ môi trường mới nhất là Văn bản hợp nhất 21/VBHN-VPQH, hợp nhất 02 Luật sau:

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

- Luật Thanh tra năm 2022.

Tổng hợp văn bản hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường mới nhất năm 2024

Tổng hợp Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường mới nhất

Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 bao gồm:

- Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone

- Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường

- Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

- Nghị định 27/2023/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Tổng hợp Thông tư hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường mới nhất

Thông tư hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 bao gồm:

- Thông tư 12/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn về việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác.

- Thông tư 20/2021/TT-BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.

- Thông tư 15/2021/TT-BXD hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung.

- Thông tư 01/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường.

- Thông tư 17/2022/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải.

- Thông tư 17/2022/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Thông tư 06/2023/TT-BTNMT hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch.

Nguyên tắc bảo vệ môi trường

Theo quy định tại Điều 4 của Văn bản số 21/VBHN-VPQH, các nguyên tắc bảo vệ môi trường bao gồm:

 • Bảo vệ môi trường được coi là quyền, nghĩa vụ, và trách nhiệm của tất cả cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, và cá nhân.

 • Bảo vệ môi trường được xem là điều kiện, nền tảng, yếu tố trung tâm, và tiên quyết quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

 • Hoạt động bảo vệ môi trường cần phải liên kết chặt chẽ với phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên, và được đánh giá trong quá trình thực hiện các hoạt động phát triển.

 • Bảo vệ môi trường phải được thực hiện hài hòa với an sinh xã hội, bảo vệ quyền trẻ em, đảm bảo bình đẳng giới, và đảm bảo quyền của mọi người được sống trong môi trường trong lành.

 • Hoạt động bảo vệ môi trường cần phải được thực hiện thường xuyên, công khai, và minh bạch; ưu tiên dự báo, phòng ngừa ô nhiễm, sự cố, suy thoái môi trường, quản lý rủi ro về môi trường, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, và tái chế chất thải để khai thác giá trị tài nguyên của chất thải.

 • Bảo vệ môi trường cần phải phù hợp với quy luật, đặc điểm tự nhiên, văn hóa, lịch sử, cơ chế thị trường, và trình độ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời thúc đẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

 • Nguyên Tắc "Người Gây Hại, Người Chi Trả": Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, và cá nhân hưởng lợi từ môi trường có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường. Người gây ô nhiễm, gây ra sự cố và suy thoái môi trường phải chịu trách nhiệm, chi trả, bồi thường thiệt hại, và thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

 • Đảm bảo không gây phương hại đến chủ quyền, an ninh, và lợi ích quốc gia, đồng thời liên quan chặt chẽ đến bảo vệ môi trường ở cấp khu vực và toàn cầu.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường

Cá nhân và tổ chức bị nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây trong hoạt động bảo vệ môi trường:

 • Xử lý chất thải không đúng quy trình: Vận chuyển, chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn, chất thải nguy hại phải tuân theo quy trình kỹ thuật và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

 • Xả nước thải và khí thải chưa xử lý

 • Thải chất độc hại và vi rút nguy hại mà không kiểm định

 • Gây ô nhiễm tiếng ồn và độ rung

 • Thực hiện dự án mà chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

 • Nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh chất thải từ nước ngoài dưới mọi hình thức là hành vi bị cấm.

 • Sản xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất và tiêu thụ chất làm suy giảm tầng ozone không tuân theo quy định của điều ước quốc tế.

 • Phá hoại, xâm chiếm trái phép di sản thiên nhiên và các công trình, thiết bị phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường là hành vi nghiêm cấm.

 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường là hành vi cấm.

Các hành vi trên được đặt ra nghiêm cấm theo các quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và được điều chỉnh, bổ sung bởi Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023).


Icon

Đối tác - khách hàng

Green
GOC-Food
Italisa
Midori Apparel
ETH
Ur
mt
New tech
dv
Eco
COSMOS

0923 392 868