Chi tiết tin

Từng bước tiêu chuẩn hóa hệ thống quan trắc môi trường

[Ngày đăng]:07/03/2013

 • Theo Quyết định số 16/2007/QĐ-TTg ngày 29/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ phe duyệt Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc TN&MT quốc gia đến năm 2020, Trung tâm Quan trắc môi trường được xác định là trung tâm đầu mạng của mạng lưới quan trắc môi trường trong hệ thống quan trắc TN&MT quốc gia.
  Trong những năm qua, Trung tâm Quan trắc môi trường đã được Bộ TN&MT, Tổng cục Môi trường đầu tư hệ thống trang thiết bị cơ bản phục vụ hệ thống quan trắc, phân tích và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị môi trường, hạ tầng công nghệ thông tin môi trường; đồng thời, đào tạo và tăng cường nguồn lực cán bộ thực hiện quan trắc môi trường. Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao, Trung tâm đã không ngừng nỗ lực xây dựng và cải tiến hệ thống chất lượng đạt các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.
  Đuợc thành lập theo Quyết định số 970/QĐ-TCMT ngày 26/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, phòng Quan trắc môi trường là đơn vị trực thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường có các nhiệm vụ chính: thiết kế và tổ chức thực hiện các chương trình quan trắc môi trường quốc gia; xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế quản lý đối với nhiệm vụ quan trắc môi trường quốc gia của các Bộ ngành, địa phương; xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy trình quy phạm, hướng dẫn kỹ thuật, hướng dẫn bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng, định mức, đơn giá trong  quan trắc môi trường...

     
  Để thục hiện và hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, phòng Quan trắc môi trường đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng các hoạt động quan trắc môi trường. Một trong số các thành quả đáng khích lệ đó là ngày 26/10/2012, phòng  Quan trắc môi trường đã được Văn phòng Công nhận chất lượng (BOA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức công nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (Chưng chí VILAS số hiệu 596). Theo đó, phòng Quan trắc môi trường được công nhận với tổng sô 16 phép thử, gồm có 7 phép thử môi trường nước (bao gồm: đo độ pH, DO, ÉC, nhiệt độ nước, TDS, độ đục và ORP) và 9 phép thử môi trường không khí (bao gồm: CO NO, NŨ2, H2S, SO2, nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, tốc độ gió và tiếng ồn).

  Mô hình quy trình quan trắc môi trường

    
  Có thể nói đây là sự kiện quan trọng, ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của phòng Quan trắc môi trường nói riêng và Trung tâm Quan trắc môi trường nói chung trong việc từng bước tiêu chuẩn hóa hoạt động quan trắc môi trường nhằm hoàn thành các nhiệm vụ được giao cũng như phục vụ nhu cầu xã hội đảm bảo độ chính xác, tin cậy, hiệu quả và nhanh chóng, khẳng định sự chuyên nghiệp và vị thế chỉ huy điều hành của Trung tâm trong mạng lưới quan trắc môi trường toàn quốc. Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam một đơn vị thực hiện quan trắc, thử nghiệm các phép thử môi trường không khí và nước tại hiện trường được công nhận VILAS. Đặc biệt, Trung tâm đã được công nhận đối vói các phép thử môi trường không khí với phương pháp nội bộ do Trung tâm xây dựng. Năm 2011, Trung tâm đã đăng ký xây dựng hệ thông chất lượng cho hoạt động thử nghiệm môi trường không khí và nước tại hiện trường của phòng Quan trắc môi trường theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005. Ban đầu, khi xây dựng và áp dụng thử nghiệm hệ thống chất lượng, phòng quan trắc môi trườnggặp không ít khó khăn do hệ thống văn bản quy định về phương pháp chuẩn của hoạt độngquan trắc môi trường còn chưa đầy đủ và hoàn thiện. Bên cạnh đó, đặc thù của hoạt động quan trắc môi trường với các phép đo, thử nghiệm tại hiện trường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như sự ổn định của thiết bị quan trắc môi trường, mức độ thành thạo, tay nghề của các quan trắc viên, điều kiện thời tiết, khí hậu... Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao, phòng Quan trắc môi trường đã tiếp tục xây dựng, áp dụng thử nghiệm hệ thống chất lượng để từ đó phát hiện các yếu tố ảnh hưởng, các điểm chưa phù hợp và đưa ra các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa, khắc phục nhằm thu được các số liệu quan trắc có kết quả chính xác, tin cậy. Phòng Quan trắc môi trường đã nghiên cứu và xây dựng phương pháp đo nhanh các thông số co, NO, NƠ2, SO2 và H2S (phương pháp nội bộ).

    
  Việc được công nhận và cấp chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005, Trung tâm Quan trắc môi trường đã khẳng định được vị thế, vai trò chỉ huy điều hành mạng lưới, cũng như nâng cao tính chuyên nghiệp trong các hoạt động quan trắc môi trường. Để phát huy hơn nữa vai trò của công tác quan trắc môi trường, đóng góp tích cực vào công tác quản lý và BVMT, trong thời gian tói, Trung tâm Quan trắc môi trường sẽ tăng cường về trang thiết bị và nhân sự, thúc đẩy việc triển khai thực hiện mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia theo quy hoạch. Bên cạnh các hoạt động quan trắc định kỳ, Trung tâm sẽ đẩy mạnh công tác quan trắc tự động môi trường nước và không khí, cung cấp các số liệu quan trắc chính xác, kịp thời diễn biến chất lượng môi trường theo thời gian. Đồng thời, những thành quả đạt được bước đầu này là cơ sở để Trung tâm tiếp tục phát huy hơn nữa các hoạt động quan trắc môi trường có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cung cấp số liệu chính xác, kịp thời phục vụ công tác quản lý, BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập ngày càng sâu rộng với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

  Công ty môi trường công nghệ cung cấp các dịch vụ xử lý môi trường, xử lý nước thải, xử lý khí thải ngoài ra chúng tôi còn có dịch vụ quan trắc môi trườngtư vấn môi trường
  nguồn từ: http://vea.gov.vn
 • Trở lại

  Các bài viết khác