Chi tiết tin

Đánh giá tác động môi trường

[Ngày đăng]:06/03/2013

 • Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA) là sự đánh giá khả năng tác động tích cực-tiêu cực của một dự án được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, kinh tế và xã hội.

  Mục đích của việc đánh giá này để chắc rằng các nhà ra quyết định quan tâm đến các tác động của dự án đến môi trường khi quyết định thực hiện dự án đó không. Tổ chức quốc tế về Đánh giá tác động môi trường (IAIA) đưa ra định nghĩa về việc đánh giá tác động môi trường gồm các công việc như "xác định, dự đoán, đánh giá và giảm thiểu các ảnh hưởng của việc phát triển dự án đến các yếu tố sinh học, xã hội và các yếu tố liên quan khác trước khi đưa ra quyết định quan trọng và thực hiện những cam kết."

  Sau ĐTM, các nguyên tắc phòng ngừa và nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả phí (hay còn gọi là nguyên tắc 3P trong môi trường) được áp dụng nhằm ngăn chặn, giải thiểu hoặc yêu cầu thực hiện trách nhiệm pháp lý hoặc chi trả bảo hiểm cho dự án dựa trên những tác hại của nó

  Đối tượng lập ĐTM:

  Các đối tượng có công suất sản phẩm, quy mô dự án quy định tại Phụ lục II của Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ - Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

  Báo cáo đánh giá tác động môi trường phải lập lại trong trường hợp:

  + Thay đổi địa điểm thực hiện dự án
  + Không triển khai thực hiện dự án trong thời gian ba mươi sáu (36) tháng kể từ thời điểm ban hành quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
  + Thay đổi quy mô, công suất hoặc công nghệ làm gia tang mức độ tác động xấu đến môi trường hoặc phạm vi chịu tác động do những thay đổi này gây ra.


   
  Phương pháp:

  Với các phương pháp đánh giá có tính khoa học và đã được kiểm nghiệm như: phương pháp phỏng đoán, phương pháp đánh giá nhanh, phương pháp nghiên cứu phân tích môi trường vật lý (nước, không khí), phương pháp thống kê, phương pháp so sánh,... để đưa ra các đánh giá đáng tin cậy làm cơ sở cho việc tư vấn các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cả trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án.

  Mô tả công việc:

  Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn khu vực dự án.

  Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT – XH

  Khảo sát, thu mẫu, đo đạc và phân tích các mẫu không khí, mẫu nước mặt, mẫu nước ngầm, mẫu đất trong và sinh thái xung quanh khu vực dự án.

  Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án.

  Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án.

  Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình chuẩn bị mặt bằng, xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh.

  Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án.

  Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án.

  Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.

  Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

  Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án.

  Xây dựng chương trình quản lý, giám sát môi trường.

  Trình hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo.
  Công ty môi trường công nghệ cung cấp các dịch vụ xử lý môi trường, xử lý nước thải, xử lý khí thải ngoài ra chúng tôi còn có dịch vụ quan trắc môi trườngtư vấn môi trường
                                                                                                                                   nguồn từ:http://moitruonghieunghia.com.vn
 • Trở lại

  Các bài viết khác